RERA Logo महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण
Government of India

विनियमन

क्रमांक विषय तारीख डाउनलोड
1 MahaRERA General (Amendment) Regulations 2017. 11/10/2019
2 MahaRERA General Regulations 2017 24/04/2017
3 महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (सेवाप्रवेश आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवेच्या शर्ती) विनियम 2017 05/05/2017