RERA Logo महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण ISO 9001:2015 certified
श्री. एकनाथ शिंदे
माननीय मुख्यमंत्री
Maharashtra Chief Minister
Government of India

कायदे

क्रमांक विषय तारीख डाउनलोड
1 महाराष्ट्र स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) (स्थावर संपदा प्रकल्पाची नोंदणी, स्थावर संपदा अभिकर्त्याची नोंदणी, व्याजदर आणि संकेत स्थळावर त्याचे प्रकटन) नियम, 2016 05/05/2017
2 कायदा अंमलबजावणीस प्रारंभ झाल्याबाबतची केंद्र शासनाची दिनांक 26 एप्रिल 2016 ची अधिसूचना 05/05/2017
3 केंद्र शासनाच्या स्थावर संपदा कायद्यातील अडचणींचे निराकरण करण्याबाबतचे आदेश दिनांक 28 ऑक्टोबर 2016 05/05/2017
4 कायद्यातील कलम 20 ला अनुसरुन महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकण स्थापना अधिसूचना दिनांक 8 मार्च 2017 05/05/2017
5 कायदा अंमलबजावणीस प्रारंभ झाल्याबाबतची केंद्र शासनाची दिनांक १९ एप्रिल २०१७ ची अधिसूचना 05/05/2017