RERA Logo महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण ISO 9001:2015 certified
श्री. एकनाथ शिंदे
माननीय मुख्यमंत्री
Maharashtra Chief Minister
Government of India

नियम

क्रमांक विषय तारीख डाउनलोड
1 2 >
1 Constitution and Operations of Real Estate Regulatory Fund 19/12/2019
2 Revenue and Forest Department Government Circular No. - Issue - 1/2 / Pr. No. 1/2 (Policy) 22/10/2019
3 Maharashtra Real Estate (Regulation and Development) (Registration of real estate projects, Registration of real estate agents, rates of interests and disclosures on website) (Amendment) Rules, 2019 11/06/2019
4 Government Circular on Maharashtra Right to Public Service Act, 2015 30/12/2017
5 सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणीबाबत सहकार विभागाचे परिपत्रक, २०१६ 06/12/2017
6 मानीव अभिहस्तांतरणातील अडचणी दूर करण्याबाबत गृहनिर्माण विभागाचा शासन निर्णय, २०१७ 06/12/2017
7 महाराष्ट्र स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) (स्थावर संपदा प्रकल्पाची नोंदणी, स्थावर संपदा अभिकर्त्याची नोंदणी, व्याजदर आणि संकेत स्थळावर त्याचे प्रकटन) नियम, 2017 05/05/2017
8 महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण, अधिकारी व कर्मचारी (नियुक्ती व सेवाशर्ती) नियम, 2017 05/05/2017
9 महाराष्ट्र स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) (व्याज शास्ती, नुकसान भरपाई व देय दंड वसूली, तक्रारी व अपील इत्यादी नमुने) नियम, 2017 05/05/2017
10 महाराष्ट्र स्थावर संपदा अपील न्यायाधिकरण अधिकारी व कर्मचारी (नियुक्ती व इतर सेवाशर्ती) नियम, 2017 05/05/2017