RERA Logo महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण
Government of India

नियम

क्रमांक विषय तारीख डाउनलोड
1 Maharashtra Real Estate (Regulation and Development) (Registration of real estate projects, Registration of real estate agents, rates of interests and disclosures on website) (Amendment) Rules, 2019 11/06/2019
2 Government Circular on Maharashtra Right to Public Service Act, 2015 30/12/2017
3 सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणीबाबत सहकार विभागाचे परिपत्रक, २०१६ 06/12/2017
4 मानीव अभिहस्तांतरणातील अडचणी दूर करण्याबाबत गृहनिर्माण विभागाचा शासन निर्णय, २०१७ 06/12/2017
5 महाराष्ट्र स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) (स्थावर संपदा प्रकल्पाची नोंदणी, स्थावर संपदा अभिकर्त्याची नोंदणी, व्याजदर आणि संकेत स्थळावर त्याचे प्रकटन) नियम, 2017 05/05/2017
6 महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण, अधिकारी व कर्मचारी (नियुक्ती व सेवाशर्ती) नियम, 2017 05/05/2017
7 महाराष्ट्र स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) (व्याज शास्ती, नुकसान भरपाई व देय दंड वसूली, तक्रारी व अपील इत्यादी नमुने) नियम, 2017 05/05/2017
8 महाराष्ट्र स्थावर संपदा अपील न्यायाधिकरण अधिकारी व कर्मचारी (नियुक्ती व इतर सेवाशर्ती) नियम, 2017 05/05/2017
9 महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (लेख्यांच्या वार्षिक विवरण व वार्षिक अहवाल नमुने) नियम, 2017 05/05/2017