RERA Logo महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण ISO 9001:2015 certified
श्री. एकनाथ शिंदे
माननीय मुख्यमंत्री
Maharashtra Chief Minister
Government of India

आमचे नेतृत्व

महारेरा प्राधिकरणाची / संस्थेची रचना पुढीलप्रमाणे असेल

शासनस्तरावरील नेतृत्व

श्रीमती. वल्सा नायर सिंग
प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग

महाराष्ट्र शासन मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, नरिमन पॉइंट, मुंबई - ४००३२.

फोन : 022-22821969
ई - मेल आयडी : psec.housing@maharashtra.gov.in

महारेरा नेतृत्व

श्री. अजॉय मेहता,
 अध्यक्ष, महारेरा
महारेरा मुख्यालय : ९ वा मजला, हाऊसफिन भवन, प्लॉट नं. C- २१, E-ब्लॉक, वांद्रे - कुर्ला संकुल, वांद्रे पूर्व. मुंबई - ४०००५१.
Member, MahaRERA श्री. महेश पाठक,
सदस्य, महारेरा.
महरेरा मुंबई विभागीय कार्यालय : ५०१, एक्स्प्रेस बिल्डिंग, १४-E रोड, चर्चगेट, मुंबई - ४०००२०.
Secreatary, MahaRERA डॉ. वसंत प्रभू,
सचिव, महारेरा
महारेरा मुख्यालय : ८ वा मजला, हाऊसफिन भवन, प्लॉट नं. C- २१, E-ब्लॉक, वांद्रे - कुर्ला संकुल, वांद्रे पूर्व. मुंबई - ४०००५१.