RERA Logo महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण
श्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री
Maharashtra Chief Minister
Government of India

आमचे नेतृत्व

महारेरा प्राधिकरणाची / संस्थेची रचना पुढीलप्रमाणे असेल

शासनस्तरावरील नेतृत्व

Chief Minister Maharashtra श्री. देवेंद्र फडणवीस मा. मुख्यमंत्री सहावा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 400 032

दूरध्वनी 022-22025151, 22023585
Email ID cm@maharashtra.gov.in
Minister of Housing Department श्री. राधाकृष्ण विखे पाटील, मा. मंत्री, गृहनिर्माण सहावा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 400 032

दूरध्वनी 022-22024832, 22026658
Email ID min.housing@ Maharashtra.gov.in
Minister of State for Housing श्री. रविंद्र दत्ताराम वायकर, मा. राज्यमंत्री, गृहनिर्माण व उच्च तंत्रशिक्षण तिसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 400 032

दूरध्वनी 022-22871705, 22025001
Email ID stmin.housing@ maharashtra.gov.in
Additional Chief Secretary - Housing श्री. संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग तिसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 400 032

दूरध्वनी 022-22821969
Email ID psec.housing@Maharashtra.gov.in

महारेरा नेतृत्व

Chairperson Maha RERA श्री.गौतम चॅटर्जी, अध्यक्ष, महारेरा ए-विंग, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण इमारत, प्रो. अनंत कानेकर मार्ग, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051
Member, MahaRERA डॉ. विजय सतबीर सिंह, सदस्य १ , महारेरा. दुसरा माळा ए-विंग, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण इमारत, प्रो. अनंत कानेकर मार्ग, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051
फोनः ०२२- ६८१११६०६
Member, MahaRERA श्री. भालचंद्र डी. कापडणीस, सदस्य २, महारेरा. पहिला माळा ए-विंग, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण इमारत, प्रो. अनंत कानेकर मार्ग, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051
फोनः ०२२- ६८१११६०४
Secreatary, MahaRERA डॉ. वसंत प्रभू, सचिव, महारेरा दुसरा माळा ए-विंग, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण इमारत, प्रो. अनंत कानेकर मार्ग, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051
फोनः 022-68111608