RERA Logo महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण ISO 9001:2015 certified
श्री. एकनाथ शिंदे
माननीय मुख्यमंत्री
Maharashtra Chief Minister
Government of India

ऑडिओ गॅलरी

Interview of Hon. Chairperson, MahaRERA
महारेरा  मराठी 
महारेरा हिंदी