RERA Logo महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण
श्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री
Maharashtra Chief Minister
Government of India

आमचे नेतृत्व

महारेरा प्राधिकरणाची / संस्थेची रचना पुढीलप्रमाणे असेल

शासनस्तरावरील नेतृत्व

Chief Minister Maharashtra श्री.देवेंद्र फडणवीस
मा.मुख्यमंत्री

सहावा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 400 032

दूरध्वनी 022-22025151, 22023585
Email ID cm@maharashtra.gov.in

Minister of Housing Department श्री प्रकाश मेहता
मा. मंत्री, गृहनिर्माण

सहावा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 400 032

दूरध्वनी 022-22024832, 22026658
Email ID min.housing@ Maharashtra.gov.in

Minister of State for Housing श्री. रविंद्र दत्ताराम वायकर
मा. राज्यमंत्री, गृहनिर्माण व उच्च तंत्रशिक्षण

तिसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 400 032

दूरध्वनी 022-22871705, 22025001
Email ID stmin.housing@ maharashtra.gov.in

Additional Chief Secretary - Housing श्री. संजय कुमार
अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग

तिसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 400 032

दूरध्वनी 022-22821969
Email ID psec.housing@ Maharashtra.gov.in

महारेरा नेतृत्व

Chairperson Maha RERA श्री.गौतम चॅटर्जी
अध्यक्ष,
महारेरा

ए-विंग, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण इमारत, प्रो. अनंत कानेकर मार्ग, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051

दूरध्वनी 022- 26561602
Email ID: chair@maharera.mahaonline.gov.in

Member, MahaRERA डॉ.विजय सतबिर सिंघ,
सदस्य,
महारेरा

दुसरा मजला, ए-विंग, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण इमारत, अनंत काणेकर मार्ग, वांद्रे - पूर्व, मुंबई 400 051

दूरध्वनी: 022 26561606
Email ID: member1@maharera.mahaonline.gov.in

Member, MahaRERA श्री.भालचंद्र कापडणीस
सदस्य,
महारेरा

तिसरा मजला, ए-विंग, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण इमारत, अनंत काणेकर मार्ग, वांद्रे - पूर्व, मुंबई 400 051

दूरध्वनी: 022- 26561604
Email ID: member2@maharera.mahaonline.gov.in

Secreatary, MahaRERA श्री. वसंत प्रभू
सचिव,
महारेरा

दुसरा मजला, ए-विंग, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण इमारत, अनंत काणेकर मार्ग, वांद्रे - पूर्व, मुंबई 400 051

दूरध्वनी: 022- 26561608
Email ID: secy@maharera.mahaonline.gov.in